Ivysaur Santa Cruz Skateboard
Ivysaur Santa Cruz Skateboard
Ivysaur Santa Cruz Skateboard

Ivysaur Santa Cruz Skateboard
8.0in x31.6in deck. Blind bag and paper wrap included if interested.
Ivysaur Santa Cruz Skateboard